Polityka prywatności


Korzystanie ze strony internetowej EVF - Energievision Franken GmbH jest możliwe bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i do takiego przetwarzania nie ma podstawy prawnej, zwracamy się o taką zgodę do zainteresowanej osoby.

Przetwarzanie danych osobowych przez EVF - Energievision Franken GmbH, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu zainteresowanej osoby, odbywa się zawsze zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w danym kraju. Za pomocą niniejszej polityki prywatności nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszej deklaracji o ochronie danych.

EVF - Energievision Franken GmbH, jako administrator danych, wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych na tej stronie internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może mieć luki w bezpieczeństwie, tak że nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie

1. Definicje

Deklaracja EVF - Energievision Franken GmbH w sprawie ochrony danych osobowych opiera się na pojęciach używanych przez Dyrektywę Europejską i ustawodawcę przyjmującego podstawowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych (DS-GVO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów oraz partnerów biznesowych. Aby to zagwarantować, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić zastosowane terminy.

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

 • a) Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą"). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jedną konkretną cechę wyrażającą fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 • b) Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

 • c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji, które są przeprowadzane z wykorzystaniem lub bez wykorzystania procesów zautomatyzowanych i które odnoszą się do danych osobowych, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, sortowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub kojarzenie, kwalifikowanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczeniem przetwarzania jest znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

 • e) Profilowanie

Profilowanie to zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, polegające na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, interesami, wiarygodnością, postępowaniem, miejscem pobytu lub przemieszczania się tej osoby fizycznej.

 • f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez dostarczenia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie są przyporządkowane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • g) Administrator lub osoba odpowiedzialna za administrację danych

Administratorem lub osobą odpowiedzialną za administrację danych jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, administrator lub administratorzy mogą zostać wyznaczeni zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich na podstawie określonych kryteriów.

 • h) Przetwarzający

Przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

 • i) Odbiorca

Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy osoba ta jest osobą trzecią, czy nie. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców.

 • j) Osoba trzecia

Osoba trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub organ inny niż podmiot danych, administrator danych, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.

 • k) Zgoda

Zgoda oznacza dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli osoby, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, wskazującego, że wyraża ona zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu rozporządzenia podstawowego o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest Administator bezpieczeństwa Informacji:

Powiat Hajnowski
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Violetta Miniuk
pokój nr 4a (parter)

Telefon: (+48) 85 682 45 77
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

3. Cookies

Strony internetowe EVF - Energievision Franken GmbH wykorzystują pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookies. Wiele plików cookies zawiera tzw. identyfikator. Taki identyfikator cookie jest unikalnym identyfikatorem pliku cookies. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie przeglądarki danej osoby od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookies. Określona przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookies EVF - Energievision Franken GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie można zoptymalizować informacje i oferty na naszej stronie internetowej w interesie użytkownika. Cookies pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład, użytkownik strony internetowej wykorzystującej pliki cookie nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępu za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ są one przejmowane przez stronę internetową i pliki cookie przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku zakupów za pomocą pliku cookie.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, mogą być w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pewnych okolicznościach w pełni użyteczne

4. Gromadzenie danych ogólnych i informacji

Strona internetowa EVF - Energievision Franken GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy dana osoba lub zautomatyzowany system odwiedza stronę internetową. Te dane ogólne i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Można rejestrować (1) typy i wersje wykorzystywanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) stronę internetową, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony, do których dostęp uzyskuje się poprzez system dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataku na nasze systemy informatyczne.

EVF - Energievision Franken GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby zainteresowanej przy korzystaniu z tych danych ogólnych i informacji. Informacje te są potrzebne (1) do prawidłowego dostarczenia treści naszej strony internetowej, (2) do optymalizacji treści i reklamy naszej strony internetowej, (3) do zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, oraz (4) do zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo zebrane dane i informacje są zatem oceniane przez EVF - Energievision Franken GmbH zarówno pod względem statystycznym, jak i w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez daną osobę.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą może na odrębne żądanie zarejestrować się na stronie internetowej administratora danych, podając dane osobowe. Dane osobowe przesłane do administratora danych są określane przez odpowiednią maskę wejściową używaną do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie na użytek wewnętrzny administratora danych i do jego własnych celów. Administrator danych może zlecić ujawnienie danych jednemu lub kilku przetwarzającym, takim jak dostawca usług doręczania paczek, który będzie również wykorzystywał dane osobowe wyłącznie do celów wewnętrznych przypisywanych administratorowi danych.

Poprzez rejestrację na stronie internetowej administratora danych zapisywany jest również adres IP przydzielony podmiotowi danych przez dostawcę usług internetowych (ISP), data i godzina rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się tylko po to, aby można było zapobiec nadużyciom naszych usług, a dane te w razie potrzeby umożliwiają wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest konieczne do zabezpieczenia administratora danych. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub dane te są wykorzystywane w postępowaniu karnym.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, poprzez dobrowolne podanie danych osobowych służy celowi administratora danych, jakim jest oferowanie osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy, mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych administratora danych.

Administrator danych na wniosek każdej osoby, której dane dotyczą, w dowolnym momencie dostarcza każdej osobie, której dane dotyczą, informacji na temat tego, które dane osobowe dotyczące tej osoby są przechowywane. Ponadto administrator danych poprawia lub usuwa dane osobowe na wniosek lub powiadomienie osoby, której dane dotyczą, pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Cały personel kontrolera danych jest dostępny dla podmiotu danych jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania danych lub jeżeli jest to przewidziane w dyrektywie europejskiej i przepisach wykonawczych lub przez innego prawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator danych.

Jeżeli cel przechowywania danych nie ma już zastosowania lub jeżeli wygasa okres przechowywania danych przewidziany w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub przez innego właściwego prawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i twórcę rozporządzenia, do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy odnoszące się do niego dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • b) Prawo dostępu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i twórcę rozporządzenia, do uzyskania w dowolnym momencie, bezpłatnie od administratora danych, informacji na temat danych osobowych jej dotyczących, które były przechowywane, oraz kopii tych informacji. Ponadto prawodawca europejski przekazał osobie, której dotyczą dane, następujące informacje:

 • cele przetwarzania
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących go danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
 • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
 • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych DS oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotnych informacji dotyczących logiki, zakresu i zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na podmiot danych

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wiedzieć, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazaniem danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się w tym celu z pracownikiem administratora danych.

 • c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, zgodnie z dyrektywą europejską i rozporządzeniem wykonawczym, do bezzwłocznego żądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, uwzględniając cele przetwarzania, do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem europejskim, zażądać od administratora danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, które podlegają jednemu z poniższych warunków i w zakresie, w jakim przetwarzanie to nie jest konieczne:

 • Dane osobowe zostały zebrane lub przetworzone w celach, dla których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje swoją zgodę, na podstawie której przetwarzanie zostało oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania
 • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator danych.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi na podstawie art. 8 ust. 1 DS-GVO.

Jeżeli zaistnieje jeden z powyższych powodów i dana osoba chce usunąć dane osobowe przechowywane w EVF - Energievision Franken GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik EVF - Energievision Franken GmbH zapewni niezwłoczną realizację wniosku o usunięcie danych.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez EVF - Energievision Franken GmbH i jeżeli nasza firma jest odpowiedzialna zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. 1 DS-GVO, EVF - Energievision Franken GmbH, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, podejmuje odpowiednie środki, również o charakterze technicznym, w celu poinformowania innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zwróciła się do innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, o usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik EVF - Energievision Franken GmbH podejmie niezbędne kroki w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem europejskim, zwrócić się do administratora danych o ograniczenie przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres czasu, który pozwala administratorowi danych na weryfikację dokładności danych osobowych.
 • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione przyczyny administratora danych przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

Jeśli jeden z powyższych warunków zostanie spełniony i dana osoba chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w EVF - Energievision Franken GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z administartorem. Pracownik EVF - Energievision Franken GmbH zainicjuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do uzyskania dotyczących go danych osobowych, które zostały przekazane przez podmiot danych administratorowi w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma również prawo do przekazywania takich danych innemu administratorowi bez ingerencji administratora, któremu przekazano dane osobowe, pod warunkiem że przetwarzanie opiera się na zgodzie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych na mocy porozumień DS lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych na mocy porozumień DS lub na umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych na mocy porozumień DS, a także pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem, że przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny lub w związku z wykonywaniem organu władzy publicznej przysługującego administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do możliwości przekazania danych zgodnie z art. 20 ust. 1 DS-GVO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie narusza to praw i wolności innych osób.

W celu potwierdzenia prawa do przenoszenia danych, osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem EVF - Energievision Franken GmbH.

 • g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, zgodnie z dyrektywą europejską i rozporządzeniem wykonawczym, w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych DS. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

EVF - Energievision Franken GmbH nie będzie przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych osobowych godnych ochrony, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby zainteresowanej lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli EVF - Energievision Franken GmbH przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia bezpośredniej reklamy, osoba zainteresowana ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego przez EVF - Energievision Franken GmbH, EVF - Energievision Franken GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych osobowych przez EVF - Energievision Franken GmbH dla celów badań naukowych lub historycznych lub dla celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DS-GVO z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, chyba że przetwarzanie takie jest konieczne do wykonania zadania w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z każdym pracownikiem EVF - Energievision Franken GmbH lub innym pracownikiem. Osoba, której dotyczą dane, ma również prawo do swobodnego korzystania ze swojego prawa sprzeciwu w odniesieniu do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • h) Automatyczne podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma na mocy dyrektywy i rozporządzenia europejskiego prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywiera na nią skutki prawne w podobny sposób, pod warunkiem że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych lub (2) jest dozwolona na mocy prawa Unii lub prawa krajowego lub państw członkowskich, którym podlega administrator danych i która przewiduje odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych, lub (3) jest podejmowana za wyraźną zgodą podmiotu danych.

Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną lub (2) zostaje podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, EVF - Energievision Franken GmbH podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, jak również uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym przynajmniej prawa do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, do przedstawienia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw związanych z automatycznymi decyzjami, może to zrobić w dowolnym momencie kontaktując się z pracownikiem administratora danych.

 • i) Prawo do odwołania zgody na mocy prawa o ochronie danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może to zrobić w dowolnym momencie kontaktując się z pracownikiem administratora danych.

8. Ochrona danych dla aplikacji i w procesie aplikacyjnym

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o pracę na potrzeby procedury rozpatrywania wniosków. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty dotyczące wniosku do administratora danych drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej. W przypadku zawarcia przez administratora danych umowy o pracę z osobą ubiegającą się o pracę, przekazywane dane są przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli administrator danych nie zawarł z kandydatem umowy o pracę, akta zgłoszeniowe są automatycznie usuwane dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, chyba że usunięcie jest sprzeczne z innymi uzasadnionymi interesami administratora danych. Inne uzasadnione interesy w tym sensie obejmują na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu na mocy ustawy o równym traktowaniu.

9. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczenia innych świadczeń, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo odnosi się do takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przed zawarciem umowy, takich jak w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży prawny obowiązek przetwarzania danych osobowych, np. w celu realizacji zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c) DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby osoba odwiedzająca naszą firmę doznała obrażeń, a jej nazwisko, wiek, dane z ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się w oparciu o art. 6 lit. d DS-GVO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, o ile nie przeważają interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą. Takie operacje przetwarzania są nam dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. W tym względzie Komisja uznała, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych DS).

10. Uzasadniony interes w przetwarzaniu danych realizowany przez administratora danych lub osobę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 lit. f) DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

11. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania danych. Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, chyba że nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

12. Przepisy prawne lub umowne regulujące przekazywanie danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieudzielenia danych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umownym). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że dana osoba udostępnia nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład, osoba zainteresowana jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że umowa nie mogłaby zostać zawarta z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba, której dane dotyczą, przekaże dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik informuje osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje miałoby niedostępność danych osobowych.

13. Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Jako firma odpowiedzialna powstrzymujemy się od automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zostało stworzone przez generator oświadczenia o ochronie danych DGD Niemieckiego Stowarzyszenia Ochrony Danych Osobowych, który działa jako inspektor ochrony danych, we współpracy z prawnikami kancelarii prawnej WILDE BEUGER SOLMECKE |Adwokaci.